O Radiu Maryja – J. KaczyÅ„ski, Prof Peter A. Redpath, dr hab. Krystyna Czuba

W Polsce trwa walka o dusze Zachodu
Peter A. Redpath – profesor zwyczajny St. John’s University

BiorÄ…c pod uwagÄ™ arbitralnÄ… redukcjÄ™ jÄ™zyka politycznego do jÄ™zyka zsekularyzowanego i oÅ›wieconego, czy tego, co nazywa siÄ™ “jÄ™zykiem tolerancyjnym”, przez co rozumie siÄ™ jÄ™zyk, który pozostaje w zgodzie z ich Å›wieckimi poglÄ…dami, współczeÅ›ni zsekularyzowani fundamentaliÅ›ci majÄ… tendencjÄ™ do popadania w histeriÄ™ na samÄ… myÅ›l o istnieniu silnego katolickiego medium na arenie publicznej. Z samej swej natury zsekularyzowani fundamentaliÅ›ci uznajÄ… takÄ… religijnÄ… obecność za istotowo irracjonalnÄ…, moralnie i spoÅ‚ecznie zacofanÄ…, nieoÅ›wieconÄ…, nietolerancyjnÄ… – i nietolerowalnÄ….
wiecej …

Atak na Radio Maryja to atak przeciwko wolności
Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej w Gdyni, niedziela, 30 kwietnia 2006 r.

(…) Jest także inna kwestia; inna sprawa, o której słów kilka chciaÅ‚em powiedzieć. To jest sprawa bardzo ważna, też zwiÄ…zana z mediami. Otóż to jest sprawa wolnoÅ›ci mediów w Polsce. Ta wolność mediów jest dzisiaj bardzo wyraźnie zagrożona. Bo wolność mediów nie polega na tym, że jest jakaÅ› grupa, która wyznacza, co wolno, a czego nie wolno powiedzieć, i prowadzi kampaniÄ™ zmierzajÄ…cÄ… do tego, żeby te oÅ›rodki, które mówiÄ… co innego, byÅ‚y likwidowane i żeby ci ludzie, którzy mówiÄ… co innego, byli eliminowani z mediów. MówiÄ™ tutaj o sprawie Radia Maryja i sprawie ojca Rydzyka.
DziejÄ… siÄ™ tutaj rzeczy zadziwiajÄ…ce. Ci sami, którzy nieustannie powoÅ‚ujÄ… siÄ™ na zasadÄ™ wolnoÅ›ci mediów, np. wtedy, kiedy ludzi obrażajÄ…, w tym nieustannie obrażajÄ… gÅ‚owÄ™ paÅ„stwa, jednoczeÅ›nie prowadzÄ… zaciekÅ‚Ä… kampaniÄ™ przeciwko Radiu Maryja, przeciwko ojcu Rydzykowi. ChcÄ… go wyeliminować, chcÄ… w istocie wyeliminować Radio Maryja, bo osoba ojca Rydzyka i Radio Maryja sÄ… ze sobÄ… Å›ciÅ›le zwiÄ…zane. Można siÄ™ z tymi czy innymi tezami, które poprzez Radio Maryja sÄ… przekazywane, zgadzać albo nie zgadzać. Ale twierdzenie, że to jest medium, które nie ma prawa istnieć w demokratycznym kraju, może paść tylko z ust osób, które sÄ… po prostu wrogami wolnoÅ›ci i co za tym idzie – wrogami demokracji, bo bez wolnoÅ›ci demokracji być nie może.
wiecej …

Dla kogo wolność słowa?
dr hab. Krystyna Czuba

Ataki na Radio Maryja trwajÄ… od kilku lat. Ale to, co dzieje siÄ™ w ostatnich tygodniach wokół Radia Maryja i przeciwko Ojcu Dyrektorowi, należy do technik terroryzmu medialnego. Takich doÅ›wiadczeÅ„ nie brakowaÅ‚o też KoÅ›cioÅ‚owi w latach PRL. Aktami kÅ‚amstw i oszczerstw przez caÅ‚e życie byÅ‚ uderzany ksiÄ…dz Prymas WyszyÅ„ski. DziaÅ‚o siÄ™ to przed jego internowaniem, ale także i później, gdy wspieraÅ‚ Sobór WatykaÅ„ski II. Tak o tym mówiÅ‚: “ByÅ‚y to przejawy trudnej do zrozumienia nienawiÅ›ci posÅ‚ugujÄ…cej siÄ™ kÅ‚amstwem, oszczerstwem, plotkÄ… i różnymi zarzutami, które padaÅ‚y szczególnie na mojÄ… gÅ‚owÄ™” (Gniezno, 9.12.1964 r.). Podobne doÅ›wiadczenia miaÅ‚ też ksiÄ…dz Jerzy PopieÅ‚uszko. Te dziaÅ‚ania ze strony mediów przeciwko Radiu Maryja wynikajÄ… przede wszystkim z tego, że przedstawia ono siÅ‚Ä™ oddziaÅ‚ywania na miliony sÅ‚uchaczy w Polsce i wÅ›ród Polonii.
wiecej …

Radio, które buduje przestrzeń wolności
Artur Kowalski

Liberalne media atakujÄ…ce Radio Maryja sÄ… wrogami wolnoÅ›ci, a co za tym idzie – demokracji. Te same osoby, które szermujÄ… hasÅ‚ami swobody wypowiedzi, chcÄ… jÄ… jednoczeÅ›nie reglamentować na antenie rozgÅ‚oÅ›ni, bÄ™dÄ…cej fenomenem spoÅ‚ecznym, jakiego nie byÅ‚o nie tylko w Polsce, ale i na Å›wiecie od 1939 roku. Te odważne sÅ‚owa prawdy wypowiedziane w niedzielÄ™ przez prezesa PiS JarosÅ‚awa KaczyÅ„skiego na konferencji prasowej w Gdyni, demaskujÄ…ce prawdziwe intencje autorów oszczerczej kampanii prowadzonej wszelkimi dostÄ™pnymi metodami, wywoÅ‚aÅ‚y prawdziwÄ… histeriÄ™ wÅ›ród części mediów.
wiecej …