Spotkanie z przedstawicielka Fox Entertainment Group w siedzibie ZNP

We wtorek 12/04/2007 w siedzibie Zwiazku Narodowego Polskiego odbylo sie robocze spotkanie weteranow, konsulow i kilkorga zaproszonych przez KPA gosci z pania H. Mitsy Wilson, Senior Vice President Fox Entertainment Group dla przedyskutowania sytuacji zaistnialej po wyemitowaniu antypolskiej wypowiedzi w programie telewizji Fox.

mw4

Wieslaw Chodorowski

mw

mw

mw

mw

mw

mw

mw

==================================
mw
mw
==================================

Marek Rudnicki, MD, PhD, FACS
12/05/07

Witam,

Ponizszy list precyzuje niektore informacje, dotyczace aktualnego stanu
protestu wobec Telewizji FOX.

We wtorek 4 grudnia odbylo sie spotkanie Pani H. Mitsy Wilson, Senior Vice
President Fox Entertanment Group/Fox News Corporation z grupa kombatantow,
kierownictwem Kongresu Polonii Amerykanskiej oraz przedstawicielami
srodowiska polonijnego w Chicago. Spotkanie bylo efektem bezposrednich
mediacji prowadzonych przez Ambasade RP w Waszyngtonie z Fox News
Corporation.

Wtorkowa dyskusja miala na celu okreslenie dalszych krokow niezbednych dla
rozwiazania aktualnej sytuacji, wyniklej z nieuzasadnionego oskarzenia
Polakow o kolaboracje z Nazistami, jak rowniez o naprawienie szkody
wyrzadzonej dobremu imieniu Polakow przez falszywa implikacje historyczna
dla miljonow Amerykanow niepolskiego pochodzenia. Takie wlasnie insynuacje
pojawily sie w programie „Back to you” emitowanym przez Fox TV 14 listopada,
2007.

W nastepstwie bezprecendensowej presji ze strony tysiecy ludzi polskiego i
niepolskiego pochodzenia z calego swiata, mediacji dyplomatycznej Min. Spraw
Zagranicznych RP, bezposrednich rozmow Prezesa Kongresu Polonii
Amerykanskiej, Pana Franka Spuli z wladzami FOX, szerokiej akcji polonijnych
mass mediow w Chicago wspartych informacja dostepna w kosciolach, szkolach,
osrodkach kulturalnych FOX Corporation podjelo szereg decyzji w kierunku
oczekiwanym przez srodowisko. Cztero-punktowe oczekiwania oczekiwania
zostaly skonkretyzowane w znanym liscie-protescie autorstwa dr. Rudnickiego
(publiczne przeprosiny; informacja o personalnych konsekwencjach wobec osob
odpowiedzialnych za niewlasciwe sformulowania; program edukacyjny zwiazany z
udzialem Polski w II Wojnie Swiatowej; spotkanie z kombatantami w Chicago).

W nastepstwie protestow, Fox Corporation podjal nastepujace kroki:

1. Mr. Ruperrt Murdoch, wlasciciel FOX, wyrazil ubolewanie w zwiazku z
zaistniala sytuacja w bezposredniej rozmowie telefonicznej z Ministrem Spraw
Zagranicznych RP Panem Radkiem Sikorskim.

2. Oficjalne przeprosiny umieszczono na stronie internetowej
www.fox.com/backtoyou/
3. Usunieto krytykowany fragment programu ze wszystkich aktualnych jak i
przyszlych pokazow filmu przez wszelkiego rodzaju media.

4. Przedstawiciel FOX wyrazil przeprosiny podczas bezposredniej rozmowy z
wysokim urzednikiem Ambasady RP w Waszyngtonie.

5. Podczas spotkania w Chicago przedstawiono osobiste jak i historyczne
doswiadczenia Polski i Polakow, ktorych heroism i dokonania moga byc
pokazywane jako przyklad dla innych, a nie jako obrazliwa insynuacja
uragajaca podstawowej wiedzy historycznej. To wymaga naprawy.

Droga zyciowa Pani Wilson, jej wiedza i zrozumienie problemu jak rowniez
okreslenie zasad dyskusji przez Pana Spule, umozliwilo bezposrednia,
gleboko w realiach osadzona dyskusje. Jej celem bylo wypracowanie fomuly,
dzieki ktorej niezgodne z prawda i obrazliwe informacje nie beda pojawialy
sie w srodkach przekazu, firmowanych oprzez Telewizje FOX. Wsrod innych
postulatow, za najwazniejszy uznano program edukacyjny, ukazujacy prawdziwy
wklad Polski i Polakow w zwyciestwo nad niemieckim nazizmem, a ktory mialby
sie ukazac po konsultacji z polskimi historykami.

Ms. Wilson przedstawi informacje uzyskane podczas spotkania kierownictwu Fox
News Corporation w najbliszych dniach. Srodowisko bedzie poinformowane o
dalszych krokach podjetych w nastepstwie Protestu.

Osobiscie, pragne podziekowac i pogratulowac wszystkim niezwyklej i
odpowiedzialnej akcji wysylania listow i protestow do TV FOX. Trudno
mierzyc sukces – mysle jednak, ze osiagnelismy duzo. To jednak nie koniec.
Wierze, ze tym razem mozemy wspolnie uslyszec slowa „Przepraszam”
powiedziane nie tylko do nas, Polakow (bo my wiemy, jacy jestesmy) ale
rowniez uslyszane przez innych, ktorych wiedza historyczna nie powinna byc
znieksztalcana falszywymi insynuacjami.

Dziekuje!

Z szacunkiem,

Marek Rudnicki, MD, PhD, FACS

==================================
From: Jerzy [mailto:jerzyrozalski@yahoo.com]
Sent: Monday, December 10, 2007 4:31 PM

Subject: PAC – Michigan takes actions…

Please find enclosed three resolutions approved by the Michigan State Division during last Quoterly meeting (Dec. 3, 2007).

Also, all the best…for Christmas season.

Jurek Rozalski, your VP.
==================================

REZOLUCJA NR 1

Wydzial Michigañski Kongresu Polonii Amerykañskiej stanowczo protestuje przeciwko falszujacej historiê, k³amliwej, obraŸliwej i oczerniaj¹cej Polaków wypowiedzi jednej z postaci w serialu „Back to you” prezentowanym w telewizji FOX. („Krêgle s¹ w twojej polskiej krwi tak jak kie³basa i wspó³praca z nazistami”). Wydzia³ Michigañski KPA chêtnie przedstawi pracownikom telewizji FOX prawdziwe informacje dotycz¹ce historii Polski aby w przysz³oœci mogli oni unikn¹æ nieprawdziwych i obel¿ywych wypowiedzi dotycz¹cych Polski. Uwa¿amy, ¿e dotychczasowe przeprosiny ze strony TV FOX s¹ absolutnie niewystarczaj¹ce. ¯¹damy zwolnienia z pracy autora cytowanej wypowiedzi szkaluj¹cej Polaków podobnie jak to czyniono w przesz³oœci w przypadkach obra¿ania innych grup etnicznych i rasowych. Jesteœmy g³êboko poruszeni brakiem wraŸliwoœci stacji FOX wobec spo³ecznoœci polsko-amerykañskiej.

REZOLUCJA NR 2

Wydzia³ Michigañski Kongresu Polonii Amerykañskiej stanowczo protestuje przeciwko wyborowi Marka Borowskiego, wieloletniego cz³onka przestêpczej i antypolskiej organizacji znanej jako Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji d/s wspó³pracy Z Poloni¹. Nasz protest wynika z wieloletniej tradycji walki Polonii o wyzwolenie RP spod jarzma komunizmu.

REZOLUCJA NR 3

Wydzia³ Michigañski Kongresu Polonii Amerykañskiej stanowczo protestuje przeciwko planom rz¹dz¹cej w Polsce koalicji zmierzaj¹cym do likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego, czego konsekwencj¹ bêdzie utrata niezale¿noœci przez media publiczne w Polsce. Stanowczo protestujemy i wzywamy rz¹d Donalda Tuska do odrzucenia planów, które mog¹ pozbawiæ spo³eczeñstwa polskiego dostêpu do niezale¿nych œrodków przekazu, które pozostaj¹ w polskich rêkach.

RESOLUTION NO.1

The Michigan Division of the Polish American Congress strongly protests the historically false, inaccurate, vilifying, and insulting statements made by a character on the sitcom “Back to You” (“Bowling is in your Polish blood, like kielbasa and collaborating with the Nazis.”). The Michigan Division of the Polish American Congress is willing to educate your writers regarding Polish history to help you avoid iterating, insulting and inaccurate Polish statements in the future.

The tepid apology offered by FOX TV is totally insufficient. We demand that FOX TV fire the author of the above mentioned statements as it was done in the past for offending other ethnic and racial groups. We are shocked by your insensitivity to the Polish American community, one of the more loyal American ethnic groups.

RESOLUTION NO.2

The Michigan Division of the Polish American Congress strongly protests the appointment of Marek Borowski, a long standing member of the Polish United Workers Party to the position of chairman of the Parliamentary Commission for Cooperation with Polonia. Our protest is motivated by Polonia’s never ending historical struggle to liberate Poland from the yoke of communism.

RESOLUTION NO.3

The Michigan Division of the Polish American Congress recommends to uphold the monthly subscription fees that support public media in Poland. The PAC believes that the cancellation of the subscription fees will cause the demise of the independent public media in Poland. Therefore, we request the administration reconsider its plans to divest Poland of its independently owned Polish media.