Wybory do Sejmu i Senatu RP w Chicago – III

Komunikaty konsulatu ===> tutaj.

GŁOSOWANIE
OSOBISTE I KORESPONDENCYJNE
W OBWODACH GŁOSOWANIA
UTWORZONYCH ZA GRANICÄ„
WYBORY 2011

I. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się punkt wyborczy i dotarcie do niego w dniu głosowania nie stanowi problemu, to:

1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

2. Konsul dokonuje wpisu do spisu wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (tj. poprzez e-mail). Zgłoszenia można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2011 (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 poniżej).

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• oznaczenie miejsca pobytu za granicą,
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
• w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w Polsce).
UWAGA: na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny w ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty.
Sugerujemy, aby dla pewności zgłoszenia dokonywać go na piśmie tj. osobiście w konsulacie lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru wysłanego do konsulatu albo mailem żądając potwierdzenia odbioru maila przez odbiorcę.

4. Głosowanie odbywa się osobiście w dniu wyborów (9 października 2011 r.) w siedzibie konsulatu w godz. 7 – 21 (czasu miejscowego). W krajach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wybory odbywają się dzień wcześniej tj. 8 października.
Zobacz spis wszystkich punktów wyborczych poza granicami Polski
II. Jeśli Twój punkt wyborczy jest za daleko, abyś mógł dotrzeć do niego na głosowanie w dniu wyborów możesz głosować korespondencyjnie.

1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty mogą głosować korespondencyjnie.

2. Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2011 r.. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (tj. poprzez e-mail) (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 poniżej).
Sugerujemy, aby zgłoszenia dokonać już i nie czekać do ostatniej chwili. Najlepiej, aby miało formę pisemną i było przesłane listem poleconym do konsulatu za potwierdzeniem odbioru lub mailem żądając potwierdzenia jego odbioru przez odbiorcę.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• oznaczenie miejsca pobytu za granicą,
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
• adres na który ma być wysłany „pakiet wyborczy” (w skład pakietu wchodzą karty do głosowania).
• w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w Polsce).
UWAGA: na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny w ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty.

4. Najpóźniej do 10 dnia przed dniem wyborów (dzień wyborów to 9 października 2011 r.) konsul wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania, „pakiet wyborczy” zawierający:
• zaadresowaną kopertę zwrotną,
• karty do głosowania (jedną z kandydatami do Sejmu i jedną z kandydatami do Senatu),
• kopertę na kartę do głosowania,
• oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
• instrukcja głosowania.

5. Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu kart do głosowania wkłada je do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres właściwego konsula.
Niezaklejenie koperty z kartami do głosowania lub niepodpisanie oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu spowoduje, że głos będzie nieważny.
Sugerujemy by każdy głos wysyłać w oddzielnej kopercie.
UWAGA: karty do głosowania należy wypełnić i odesłać niezwłocznie po otrzymaniu pakietu wyborczego, tak aby oddany głos dotarł do konsulatu jeszcze przed dniem wyborów i został uwzględniony przy ustalaniu wyników.

WZÓR NR 1
(data)

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w …………………………………

WNIOSEK
O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
W ZWIÄ„ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I DO SENATU RP
W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..,
imiÄ™ Ojca………………..…………………….…, ur. ………………………….……………..,
PESEL: ……………………………., przebywający w ………………………………………,
legitymujący się paszportem nr ………………………………………………………….……,
wydanym w dniu ………………………………..…… w …………………….……………….,

wnoszę o wpisanie mnie do spisu wyborców w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na 9 października 2011 roku.
(w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą wniosek powinien zawierać także miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce)

…………………………………………
Podpis

UWAGA: na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny w ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty.

WZÓR NR 2
(data)

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w …………………………………

WNIOSEK
W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..,
imiÄ™ Ojca………………..…………………….…, ur. ………………………….……………..,
PESEL: ……………………………., przebywający w ………………………………………,
legitymujący się paszportem nr ………………………………………………………….……,
wydanym w dniu ………………………………..…… w …………………….……………….,

zgłaszam zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku. Proszę o przesłanie pakietu wyborczego na adres

………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgłoszenie powinno zawierać także miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce)

……………………………………………
Podpis

UWAGA: na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny w ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty.